Baby Dad Family Home Public 1920X1080
Case: ATP & Udbetaling Danmark

Fra kompleks lovgivning til effektiv sagsbehandling

At udvikle og implementere et sagsbehandlingssystem før lovgrundlaget er på plads kan lyde som noget nær en umulig opgave. Men med de rette specialister på holdet og et agilt setup, lykkedes det NNIT og ATP at få systemet til udbetaling af barselsdagpenge gearet til de nye lovændringer. 

Forberedelse er alt. Men ikke alt kan forberedes. Særligt ikke i den offentlige sektor, hvor lovgivningen ofte er dynamisk, og retningen på projekter hurtigt kan ændre sig. Alligevel lykkedes det NNIT at udvikle og gå i luften med ATP og Udbetaling Danmarks system til understøttelse af lovgivningen om ligedeling og øremærket barsel til fædre på rekordtid.

Projektet mellem ATP og NNIT blev til på baggrund af et nyt EU-direktiv, der pålagde alle medlemslande at have en øremærket barselsordning fra den 2. august 2022. Dermed opstod behovet for, at udbetalingssystemet kunne håndtere barslende på både den nye og den gamle ordning. Men der var en udfordring: den lovgivning, systemet skulle understøtte, var endnu ikke faldet på plads, da NNIT i tæt samarbejde med ATP begyndte at udvikle. Der var altså tale om en proces, hvor lovgivning og jurister kørte i ét spor, mens it-arkitekter, forretningsansvarlige og udviklere kørte i et andet.   

Det stillede store krav til alle på holdet. Men med fælles mål, et agilt setup og dedikerede projektmedarbejdere på begge sider lykkedes det at jonglere ændringer og tilbageløb hurtigt og effektivt. Så da lovændringen trådte i kraft, var ATP’s system gearet til at håndtere både ny og gammel lovgivning på barselsområdet. I dag sikrer systemet således både borgernes rettigheder og gør sagsbehandlernes arbejde inden for lovgivningens rammer nem og intuitiv – sideløbende med, at NNIT og ATP arbejder med nye features, som ikke kunne komme med i første omgang, hvor fokus var på at blive helt klar til at håndtere den ændrede lovgivning.

Skræddersyet it-applikation

Offentlige instanser har det til fælles, at sektoren udvikler sig konstant. Fra borgerrettigheder og kompleks lovgivning, der konstant ændrer sig, til GDPR-regler og stigende krav om effektivisering og optimering af arbejdsgange og sagsbehandlinger. Læg dertil de høje forventninger, som borgerne har til brugeroplevelsen i mødet med det offentlige. 

Samtidig med, at der er mange lighedstræk, har hver instans også sine egne udfordringer med helt specifik lovgivning og arbejdsgange, som understøttende it-systemer og løsninger skal imødekomme. 

I samarbejdet mellem ATP og NNIT stod funktionalitet og praktikalitet højt på listen, og der var derfor stort fokus på at skabe en nem og intelligent brugergrænseflade, der kunne møde borgernes behov og lette sagsbehandlernes arbejde. Der var brug for et letforståeligt system med en høj grad af automatisering – vel at mærke uden at have det endelige lovgrundlag på plads undervejs.

It-systemer som ATP’s barselsudbetalingssystem har naturligt en høj grad af kritikalitet, særligt for borgerne, der er afhængige af et velfungerende og driftssikkert system, der både håndterer ansøgnings- og udbetalingsprocessen. Derfor er systemets arkitektur – ligesom NNIT’s andre sagsbehandlingsløsninger og selvbetjeningsløsninger – bygget op omkring enkeltstående moduler. Det giver et solidt, men justerbart fundament med mulighed for en høj grad af tilpasning. Det var nødvendigt for hurtigt og agilt at kunne rette til efter den endelige vedtagelse af lovgivningen – men også for at fremtidssikre løsningen til en sektor, hvor lovgivning, ydelser og indberetningsdatoer kan ændre sig på kort tid og stille krav til hurtige systemopdateringer.

En automatiseret sagsbehandlingsproces

For at optimere og effektivisere sagsbehandlingen mest muligt, var det helt afgørende, at systemet skulle have en stærk automatiseringsmotor. Og det er lykkes. I dag følger en høj andel af  sagerne om barselsdagpenge det automatiserede flow for indberetning og udbetaling,

Hos NNIT har vi mere end 15 års erfaring med opbygning af sagsbehandlingssystemer på lovtunge områder, hvor kompleksiteten er høj, og hvor mange integrationer ofte er nødvendige for at både sagsbehandling og pengestrømme flyder automatisk.

Vi kender til vigtigheden af robuste og sikre systemer, der fungerer gnidningsfrit for både borger og sagsbehandler og sikrer lette, gennemskuelige processer for alle involverede parter.  

Skal vi også hjælpe jer?

Oplever du, at sagsbehandlingen er for kompleks eller tager for land tid? At brugeroplevelsen ikke er optimal? Eller at teknologien bag systemet er forældet, så det er vanskeligt både at vedligeholde og udvikle, når der opstår nye krav?

Kontakt os dag, så vi sammen kan tage en snak om, hvordan NNIT’s Borger It-løsninger kan effektivisere jeres sagsbehandling.