NNIT headquarters sign
Vores ledelse

Inspirér| Involvér | Led

Ledelsesstruktur

NNIT har en todelt ledelsesstruktur, der består af bestyrelsen og direktionen. De to organer er adskilte, og der er intet personsammenfald.

Bestyrelsesudvalg

Ud over formandskabet har bestyrelsen nedsat et revisionsudvalg og en vederlagskomité.

Formandskabet udgøres af formanden og næstformanden.

Formandskabet har ansvar for at organisere, indkalde og lede bestyrelsesmøder og for løbende at holde sig orienteret om det arbejde, der udføres i udvalg nedsat af bestyrelsen.

Formandskabet repræsenterer bestyrelsen udadtil over for investorer, pressen og andre eksterne parter.

Formandskabet fungerer ligeledes som bindeled mellem bestyrelsen, direktionen og et bestyrelsesudvalg.

Formandskabet varetager desuden de opgaver, som et nomineringsudvalg normalt varetager.

For et mere detaljeret overblik henvises til Formandsskabsvedtægterne.

Revisionsudvalget består af mindst tre medlemmer, der vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne for et år ad gangen. Et flertal af medlemmerne skal opfylde betingelserne for uafhængighed som defineret i Anbefalingerne for God Selskabsledelse. Derudover skal mindst ét medlem være finansekspert og have kvalifikationer inden for regnskab og/eller revision.

Revisionsudvalget er ansvarlig for den løbende dialog med den eksterne revisor og fremmer informationsudvekslingen mellem bestyrelsen og selskabets eksterne revisor. Endvidere gennemgår revisionsudvalget regnskabs- og revisionsforhold, som kræver en mere grundig vurdering, og bistår bestyrelsen med tilsynet med den interne kontrol og risikostyring. Revisionsudvalget skal mødes mindst fire gange årligt.

For mere detaljeret overblik over Revisionsudvalgets opgaver henvises til Revisionsudvalgsvedtægterne.

Revisionsudvalget består på nuværende tidspunkt af:

Vederlagskomitéen består af mindst tre medlemmer, der vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne og formandsskabet for et år ad gangen. Et flertal af medlemmerne skal opfylde betingelserne for uafhængighed som defineret i Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Vederlagskomitéen skal mødes mindst to gange om året.

For mere detaljeret overblik over Revisionsudvalgets opgaver henvises til Vedtægterne for Vederlagskomitéen.

Vederlagskomitéen består på nuværende tidspunkt af: