Corporate Responsibility & ESG

Når vi hjælper vores kunder med gode it-løsninger, handler det ikke kun om at effektivisere deres forretning gennem teknologi. Det handler samtidig om at sætte et positivt aftryk på samfundet.

Vi betragter samarbejde som altafgørende for at kunne drive en god forretning, men samarbejde er især afgørende, når det kommer til at finde nye veje mod en mere bæredygtig verden. Vi samarbejder derfor med kunder, partnere, branchefæller og leverandører om at finde nye måder, hvorpå vi kan bidrage og levere konkrete resultater.

Udover en generel tilgang til ordentlig og ansvarlig forretningsførelse støtter vi principperne for ansvarlig virksomhedsdrift i FNs Global Compact og rapporterer årligt til FN gennem The UN Compact Communication on Progress (COP). Du finder alle vores COP-rapporter inkluderet i vores bæredygtighedsrapporter.

Derudover støtter vi FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har valgt at dedikere vores indsatser til at bidrage til arbejdet med mål 4, 5, 9, og 12. Du finder mere information om dette nedenfor og i vores seneste bæredygtighedsrapport.

FNs Global Compacts og Verdensmålene udgør tilsammen rammen for, hvordan vi arbejder med ansvarlighed. Du kan læse mere om dette i vores Corporate Responsibility politik.

Læs mere om, hvordan vi generelt arbejder i overensstemmelse med ovenstående principper og mål i vores øvrige politikker her.

Environmental, Social and Governance Principles (ESG)

Vi udfører årligt audits af, hvordan vi påvirker verden, både den omkring os såvel som internt. Det giver os mulighed for konstant at kunne evaluere og forbedre den måde, hvorpå vi opererer, så vi kan efterlade et mere positivt aftryk på verden.

Vores årsrapport fokuserer blandt andet på transparens om temaer som forbrug af vedvarende eller fossile energikilder, medarbejderes velbefindende, udskiftning og diversitet. Gennem rapporterne forsøger vi at forbedre forholdende for både NNITs interne og eksterne miljøer og samtidig dokumentere denne udvikling.

Sustainalytics (en Morningstar-virksomhed) placerer NNIT i top 100 med globale it-virksomheder, som har en lav-niveau risiko vurdering på 17,1 i 2020 og 13,3 i 2021.

CR2

Vi rapporterer vores ESG relaterede information til Nasdaq og er blevet certificeret som Nasdaq ESG Transparency Partner baseret på vores rapportering af 2021 til Nasdaqs ESG Portal.

UN's Sustainable Development Goals

Vi har dedikeret os til at bidrage til

SDG 4: Kvalitetsuddannelse
SDG 5: Ligestilling mellem køn
SDG 9: Industri, innovation og infrastruktur
SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har valgt disse fire verdensmål, fordi det er her, vi ser vores kompetencer gøre den største forskel, ikke kun i forhold til at opnå FNs Verdensmål, men ligeledes for vores egne forretningsmål.

Verdensmålene har gjort det muligt for os at fokusere vores indsatser bedst muligt og har ledt til en række aktiviteter, der støtter op om vores fire valgte verdensmål. Du kan læse mere fyldestgørende om vores aktiviteter i vores bæredygtighedsrapporter.

For os betyder dedikationen til at bidrage til kvalitetsuddannelse, at vi kan uddanne børn og unge i at navigere i en kompleks digital verden og forhåbentlig også sikre et bedre rekrutteringsgrundlag med flere it-talenter at vælge blandt, når vi skal hyre nye kolleger i fremtiden.

For os betyder dedikationen til at bidrage til at sikre ligestilling mellem køn en vilje til at skabe en mere mangfoldig it-industri, fremme en alsidig ledelse generelt, og samtidig øge mangfoldigheden hos os selv. Vi tror på, at det giver os de bedste forudsætninger for succes.

For os betyder dedikationen til at bidrage til at sikre bæredygtig industri, innovation og infrastruktur, at vi skal sikre en mere effektiv it-industri og derigennem forbedre vores samfund. En effektiv it-industri løfter ikke alene vores branche. Med vores kompetencer og indsatser inden for dette rammeværk kan vi også støtte vores kunders bæredygtighedsrejse ved at tilbyde innovative løsninger og sikre effektive it-processer. Vi kan sikre øget it-sikkerhed og forbedret infrastruktur, samt understøtte en grøn omstilling gennem smart brug af data.

For os betyder det at producere og forbruge på ansvarlig vis, at vi skal sænke vores drivhusgasudledninger og vores forbrug i alle dele af vores forretning og rådgive vores kunder om, hvordan it-løsninger kan bidrage positivt til at sænke deres ressourceforbrug.

 

SDG Milepæle

NNIT sætter Science Based Targets

NNIT har i 2022 taget de første vigtige skridt til at sætte mål for reduktion af vores drivhusgasudledninger i overensstemmelse med hvad klimavidenskaben siger er nødvendigt for at kunne nå Parisaftalens mest ambitiøse mål og begrænse global opvarmning til 1,5°C. 

I NNIT stræber vi efter at gøre en forskel både for erhvervslivet og for samfundet og vi er samvittighedsfulde i alt vores arbejde. Derfor er det også vigtigt for os at vi er en del af løsningen og ikke problemet når det kommer til klimaforandringer. 

Derfor har NNIT i 2022 forpligtet sig til at sætte klimamål efter the Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi er en global organisation der hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål er ambitiøse nok og følger anbefalingerne fra den nyeste klimaforskning. SBTi fokuserer på at accelerere virksomheders udledningsreduktioner over hele verden og halvere de samlede udledninger før 2030 og opnå net-zero udledninger før 2050.

NNIT har forpligtet sig til at sætte både kortsigtede og langsigtede science-based targets og få disse valideret og godkendt af SBTi indenfor 24 måneder efter at have afleveret vores forpligtigelsesbrev til SBTi, hvilket vi gjorde den 11. august 2022.

Det betyder at NNIT har forpligtet sig til at sætte kortsigtede mål der lever op til SBTis kriterier og anbefalinger. Vi har derudover forpligtet os til at sætte et langsigtet mål for at opnå net-zero udledninger i hele vores værdikæde senest i 2050 og i overensstemmelse med SBTi Net-Zero Standarden. Net-zero er defineret af SBTi som en tilstand hvori vores forretning ikke har noget aftryk på klimaet som resultat af vores drivhusgasudledninger.

I de følgende to år efter annoncering af vores forpligtigelse til SBTi arbejder vi derfor på at identificere og indsamle data om vores udledningskilder på tværs af værdikæden for derfra at kunne sætte ambitiøse og realistiske reduktionsmål for vores udledninger. Vi begyndte allerede dette arbejde i 2020 hvilket medførte at vi kunne levere NNITs første klimaregnskab for scope 1, 2 og 3 for regnskabsåret 2021.

 

Vores klimaaftryk

CR3

Siden 2020 har vi monitoreret vores energi- og drivhusgasudledningers aftryk på verden. CO2e aftrykket (CO2-ækvivalenter) giver et generelt overblik over vores samlede drivhusgasudledninger.

Da COVID-19 har påvirket den måde, vi arbejder på – eksempelvis ved at reducere behovet for forretningsrejser – har vi valgt 2019 som vores basisår for vores monitorering af drivhusgasudledninger. Indtil videre rapporterer vi kun på vores drivhusgasudledninger fra vores NNIT-kontorer (og dermed ikke hele NNIT-gruppen).

Vi analyserer vores udledninger baseret på den internationale standard Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-Protokollen). GHG-Protokollen inddeler virksomheders direkte og indirekte udledninger fra værdikæden i tre scopes og dækker samtlige udledninger fra forretningens normale drift.

GHG-Protokollen er den mest udbredte og anvendte standard for at måle drivhusgasudledninger. Den er udviklet af World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Protokollen inkluderer følgende gasser, alle konverteret til CO2-ækvivalenter (CO2e): CO2, CH4 (metan), N2O (lattergas), SF6, HFC’er og PFC’er.

At identificere og måle alle NNITs indirekte emissioner er et omfattende arbejde, og derfor er vores arbejde med at identificere og indsamle relevante data for yderligere områder fortsat i gang.

Vores årlige drivhusgasudledninger

I overensstemmelse med vores værdier om at være åbne og ærlige støtter vi op om transparens, og derfor præsenterer vi vores årlige drivhusgasudledninger udregnet ved både den lokations- og den markedsbaserede metode:

CR1

Se vores seneste bæredygtighedsrapport for uddybende forklaring af vores drivhusgasudledninger, kilder og fremtidsudsigter.

GHG-Protokollen skelner mellem to metoder for at udregne og rapportere på udledninger fra scope 2.

Den lokationsbaserede metode for at udregne drivhusgasudledninger for scope 2 er baseret på ekstern data for disse lokationers generelle energimix. Denne metode afspejler dermed NNITs reelle energimix og drivhusgasudledning.

Anvendte data kilder er: World Resource Institute (WRI/US), International Energy Agency (IEA/OECD), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Department of Energy and Climate Change (DECC/UK) og EcoInvent LCI Database.

Dog afspejler den lokationsbaserede metode ikke NNITs valg om at købe vedvarende energicertifikater (RECs) eller oprindelsesgarantier (GoOs) for energiforbruget på alle danske lokationer, inklusiv vores to datacentre. NNIT er gennem disse certifikater garanteret, at vores kWh-strømforbrug over et års forløb har været produceret som vedvarende energi og er blevet brugt i energinettet totalt set. Se vores vedvarende energi certifikat for 2021 nedenfor.

Dette valg afspejles i den markedsbaserede metode. Den markedsbaserede metode medregner NNITs valg om at købe RECs og GoOs for alle danske lokationer og udregner vores udledninger ud fra disse valg. Den resterende elektricitet som ikke dækkes af RECs eller GoOs bliver med den markedsbaserede metode udregnet ved hjælp af det såkaldte residual mix, som er baseret på den resterende elektricitet efter alle RECs/GoOs er solgt. Denne metode illustrerer dermed det energimix, som NNIT har sikret i elnettet.

NNIT har købt RECs/GoOs for hele vores elektricitetsforbrug på samtlige danske lokationer inklusiv vores datacentre siden 2015.

For at kompensere for vores klimaaftryk fra fossile energikilder brugt på vores lokationer uden for Danmark har vi købt klimakreditter gennem Thor Heyerdahl Climate Park.

Vi har desværre endnu ikke været i stand til at sikre et energiforbrug af udelukkende vedvarende energi på vores lokationer uden for Danmark. Derfor har vi indtil videre kompenseret for dette ved at købe klimakreditter svarende til 577 tCO2e i 2021. Eftersom vores fossile elektricitetsforbrug i 2021 efter den markedsbaserede metode var 453 tCO2e, dækker vores klimakompensation for dette inkl. en buffer. For mere information, se vores seneste klimakompensationscertifikat nedenfor.  

EU taksonomien

I 2021 begyndte vi at inkorporere EU-Taksonomien i rapporteringen af vores forretningsaktiviteter for at bidrage med et højere niveau af transparens i forhold til bæredygtighed.

For at opnå målene i den Europæiske Green Deal har EU-Kommissionen blandt andet udviklet EU-Taksonomien. EU-Taksonomien er essentielt set et katalog over økonomiske aktiviteter, der skal skabe transparens om, hvilke dele af en forretnings aktiviteter, der bidrager til eller modarbejder en bæredygtig økonomi. 

NNITs taksonomikvalificerede aktiviteter

NNITs taksonomikvalificerede aktiviteter er udvalgt ved at identificere NACE kode J63.11 og dets match til aktivitet 8.1 i The Technical Annex I, som er udgivet af EU-Kommissionen. Vi har identificeret data hosting i egne datacentre som en taksonomikvalificeret aktivitet, hvormed fremtidig rapportering og måling på bæredygtighed er relevant.

NNITs indkomst, omkostninger og investeringer relateret til NNITs taksonomikvalificerede aktiviteter er målt og uddybet yderligere nedenfor. Overordnet set, og i overensstemmelse med EU-Kommissionens retningslinjer, vurderes NNITs taksonomikvalificerede aktiviteter at repræsentere en uvæsentlig del af NNITs samlede aktiviteter.

Taksonomikvalificeret omsætning

NNITs omsætning tildelt taksonomien er defineret som omsætning direkte relateret til data hosting i egne datacentre. Andelen af NNITs omsætning fra sådanne aktiviteter er i 2021 vurderet til under 5%.

Taksonomi kvalificeret OPEX

NNITs taksonomikvalificerede andel af vores omkostninger i 2021 er under 5% af vores totale omkostninger. Dette inkluderer udgifter til strømforbrug, bygninger, afkøling, generatorer, rør, lønninger til vagtpersonale og personale direkte associeret med vores egne data centre.

Taksonomi kvalificeret CAPEX

NNITs CAPEX relateret til taksonomikvalificerede aktiviteter er under 10% af totale CAPEX i 2021. Disse investeringer udgøres primært af køleanlæg og fornyelse af rør i egne datacentre.

Vores hjemmeside er certificeret CO2-neutral gennem IngenCO2.