Persondata 

​Det er vigtigt for NNIT at beskytte og behandle persondata korrekt. Derfor har NNIT vedtaget en persondatapolititik (Data Privacy Policy), som afspejler vores værdier "open and honest" and "conscience driven". NNIT's persondatapolitik gælder vores aktiviteter som både dataansvarlig og databehandler.

For yderligere information om de persondata, som NNIT behandler som dataansvarlig, kan vi henvise til vores Data Privacy Notice.

 

Kontact information

Venligst kontact Data Protection Officer Helena Lybæk Gudmundsdottir at privacy@nnit.com  

Disclaimer 

​NNIT’s website har til formål at orientere om vores forretningsmæssige aktiviteter. Ved enhver benyttelse af sitet og den heri tilgængelige information gælder følgende bestemmelser:

Ejerskab
Al information på sitet er ejet af NNIT og beskyttet af regler om ophavsret og varemærker og må ikke mangfoldiggøres i nogen form uden skriftlig godkendelse fra NNIT.

NNIT forbeholder sig ejerskab over alle spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, som den besøgende videregiver via sitet. Sådanne informationer anses ikke for at være fortrolige eller privat eje og kan frit benyttes af NNIT - også til evt. videregivelse til tredje part, med mindre den besøgende har fremsat ønske om fortrolighed. I så fald respekterer NNIT et sådant ønske, og alle sådanne data vil blive behandlet fortroligt.

Anvendelse af information
Indholdet på sitet videregives alene med informations-mæssigt formål for øje. Indholdet videregives som det er og forefindes uden ansvar for nøjagtighed eller informationens fuldstændighed samt uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, for salgbarhed, anvendelse til bestemte formål eller i forretningsforhold. Og må alene anvendes som sådan.

Sitet leverer ikke råd eller anbefalinger af nogen art og må ikke tages til indtægt for sådanne. Navnlig må ingen information forstås som en opfordring til at foretage investeringer eller handle med værdipapirer i NNIT.

Links
Links på sitet er alene angivet som en service. NNIT har ingen kontrol over indholdet eller driften af de pågældende sites, og links angives derfor uden garantier af nogen art hverken udtrykkelige eller stiltiende, for indholdet af de pågældende site, dets nøjagtighed eller fuldstændighed, for salgbarhed, anvendelse til bestemte formål, i forretningsforhold eller eventuel beskadigelse ved benyttelse af disse sites.

Fraskrivning af ansvar
NNIT fraskriver sig ethvert ansvar for erstatningspligt for eventuelle tab eller skader, som følge af adgang eller eventuel manglende adgang såvel som for tab og skader pådraget i tillid til informationen på sitet.

NNIT vil i intet tilfælde kunne holdes ansvarlig for mistede data, påførte vira, tabt fortjeneste, følgeskader af enhver art samt alle indirekte tab og skader, uanset om NNIT har været orienteret om muligheden herfor. NNIT fraskriver sig enhver form for erstatningspligt og -ansvar for eventuelle skader af (in)direkte, tilfældig, betragtelig eller medvirkende betydning ved brug af sitet.

Behandling af persondata
Via sitet indsamler NNIT alene persondata (fx navne og e-mail adresser), når disse er frivilligt afgivet af besøgende på sitet. Sådanne data benyttes kun til formål, som den besøgende orienteres om.

Den besøgende kan til enhver tid anmode om indsigt i registrerede oplysninger og anmode om korrektion i tilfælde af fejl. Eventuelle spørgsmål vedrørende websitet og betingelser rettes til info@nnit.com.​

Please contact Data Protection Officer Helena Lybæk Gudmundsdottir at privacy@nnit.com