NNITs bestyrelse

Bestyrelsen er over for NNITs aktionærer og øvrige interessenter ansvarlig for selskabets generelle resultater samt selskabets økonomiske udvikling og overordnede strategi.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og to til seks andre bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på den ordinære generalforsamling efter anbefaling fra formandskabet. Desuden har selskabets medarbejdere ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen søger formandskabet at skabe en balance mellem fornyelse og kontinuitet, og det er NNITs målsætning, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i overensstemmelse med Anbefalingerne for God Selskabsledelse.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal ideelt set repræsentere mangfoldighed med hensyn til erfaring, baggrund, køn og oprindelse for at afspejle medarbejdernes sammensætning i NNIT. Desuden er det NNITs målsætning, at alle bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer som integritet, ansvarlighed, ærlighed, økonomisk forståelse, engagement og innovationslyst samt erfaring med ledelse i selskaber, som markedsfører deres produkter og ydelser globalt. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder mindst seks til otte ordinære bestyrelsesmøder årligt, herunder et strategimøde. Derudover indkalder formanden til ekstraordinært møde, når det skønnes nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller selskabets eksterne revisor anmoder herom.

Bestyrelsen

Medlem af vederlagsudvalget

Født 1962, dansk statsborger.

HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i SAS AB*, Icotera A/S, MT Højgaard A/S and Højgaard Holding A/S*. Bestyrelsesmedlem i Terma A/S, samt medlem af investeringsudvalgene i Maj Invest.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

Medlem af vederlagsudvalget

Født 1968, dansk statsborger.

Cand. merc. i Finansiering og Regnskab fra Århus Handelshøjskole samt en Executive MBA fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2017.

Andre tillidshverv

CFO i Novo Holdings A/S. Formand for bestyrelserne i Directors of House of Denmark A/S, Board Novo Invest 1, NH Principal Investments US Inc., Environtainer HoldCo, Xellia HoldCo, ERT HoldCo, Sonion HoldCo, bestyrelsesmedlem i Symphogen A/S og Novo Ventures 1, samt medlem af Advisory Board, H.C. Andersen Capital, Denmark.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sit CFO hverv i Novo Holdings A/S’, som er større indirekte aktionær i NNIT A/S.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

Formand for revisionsudvalget

Født 1961, dansk statsborger.

Cand. oecon. fra Århus Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden 2014.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Velliv og Julius P Justesens Fond, Bestyrelsesmedlem i NASDAQ Nordic ltd, VKR Holding A/S, Velux A/S, ATP, Aquaporin A/S, IFU, Rodinia ApS, og næstformand for bestyrelsen i Bruhn Holding ApS.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

Medlem af revisionsudvalget og formand for vederlagsudvalget

Født i 1959, dansk statsborger.

Cand.jur. fra Københavns Universitet og AMP fra Wharton Business School.

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelserne i Nordic Transport Group (NTG) A/S*, Danmarks Skibskredit A/S og CC Oscar Holding A/S (CASA A/S gruppen). Medlem af bestyrelsen i LEO Holding A/S, BiQ ApS og Altor Fund Manager AB.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

Medlem af revisionsudvalget

Født 1972, dansk statsborger.

Cand.polit. fra Københavns Universitet, Post graduate executive education fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Andre tillidshverv

Executive Vice President of Nordics og Baltics Mediq. Bestyrelsesmedlem i Glycom og FastPassCorp.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin relation til Novo Nordisk A/S’, som er større aktionær i NNIT A/S.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019.

Født 1961, fransk og britisk statsborger.

MSc i Robotics fra Montreal universitet, Master i Electrical and Electronics Engineering fra Ecole Centrale i Frankrig.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Andre tillidshverv

Senior Vice President og CIO i Canon Europe.

Betragtes som uafhængig.

Har deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i 2019, undtagen et. Fravær grundet sygdom.

Personlig og uddannelsesmæssig baggrund

Født 1962. Dansk statsborger. HD (O) fra Copenhagen Business School. Senior IT Quality SME hos NNIT A/S.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2015, blev ansat i Novo Nordisk Group i 2000 og i NNIT i 2011.

Andre tillidshverv

Bestyrelsesformand i Residence Massena Nice A/S.

Deltog i alle bestyrelsesmøder i 2018.

Specielle kompetencer

Omfattende baggrund og indsigt i NNITs forretningsprocesser for udvikling og drift, særligt i relation til kvalitets- og sikkerhedskrav i life sciences industrien såsom FDA og EMA.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2020.

Baggrund
MSc. i Social Sciences in Political Communication and Management, Copenhagen Business School.

Ansat i NNIT siden 2016 og er nu Line Manager i NNIT Consulting. 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2019, ansat i NNIT siden 2004.

Carsten Dilling 400X400
Carsten Dilling, Chairman
Peter Haahr 400X400
Peter Haahr, Deputy Chairman
Anne Broeng 400X400
Anne Broeng, Board Member
Eivind Kolding 400X400
Eivind Kolding, Board Member
Christian 400X400
Christian Kanstrup, Board Member
Carolineserfass 180X180
Caroline Serfass, Board Member
Anders Vidstrup 400X400
Anders Vidstrup, Employee Elected Board Member
CQKO BLUE Umbraco One Favorite
Camilla Kongsted Christensen, Employee Elected Board Member
Trine Io Bjerregaard 400X400
Trine Io Bjerregaard, Employee Elected Board Member