NNIT's bestyrelse

Bestyrelsen er over for NNIT's aktionærer og øvrige interessenter ansvarlig for selskabets generelle resultater samt selskabets økonomiske udvikling og overordnede strategi. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og to til seks andre bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på den ordinære generalforsamling efter anbefaling fra formandskabet.

Selskabets medarbejdere vælger et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen søger formandskabet at skabe en balance mellem fornyelse og kontinuitet, og det er NNIT's målsætning, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i overensstemmelse med Anbefalingerne for God Selskabsledelse.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal ideelt set repræsentere mangfoldighed med hensyn til erfaring, baggrund, køn og oprindelse for at afspejle medarbejdernes sammensætning i NNIT.

Desuden er det NNIT's målsætning, at alle bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer som integritet, ansvarlighed, ærlighed, økonomisk forståelse, engagement og innovationslyst samt erfaring med ledelse i selskaber, som markedsfører deres produkter og ydelser globalt. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder mindst seks til otte ordinære bestyrelsesmøder årligt, herunder et strategimøde. Derudover indkalder formanden til ekstraordinært møde, når det skønnes nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller selskabets eksterne revisor anmoder om det.

Bestyrelsen udfører årligt en selvevaluering og evaluering af direktionens præstation samt succession plan. Bestyrelsens formand har det overordnede ansvar for at udføre selvevalueringen af bestyrelsen og evalueringen af direktionen. Hver tredje år udføres selvevalueringen og evalueringen af direktionen af eksterne konsulenter, som interviewer alle medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Den sidste eksterne evaluering blev udført i 2018.

I 2020 inkluderede den årlige selvevaluering en vurdering af strategiudviklingen og implementeringen af denne, samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen, bestyrelsens sammensætning og dynamik, bestyrelsesmødernes forberedelse og præstation, komitéernes værditilførelse samt evaluering af formanden.

Overordnet set viste selvevalueringen at bestyrelsen har leveret en god præstation og at samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen ligeledes var velfungerende i 2020. Bestyrelsen fandt at de i 2020 igangsatte initiativer, som har til formål at øge henholdsvis bestyrelsens fokus på strategiudvikling samt -implementering såvel som monitoreringen af præstationsniveauet på relevante kvantitative parametre forbundet med strategien, har styrket den overordnede strategi.

Carsten Dilling 400X400
Carsten Dilling, Formand
Peter Haahr 400X400
Peter Haahr, Næstformand
Anne Broeng 400X400
Anne Broeng, Bestyrelsesmedlem
Eivind Kolding 400X400
Eivind Kolding, Bestyrelsesmedlem
Christian Kanstrup 400X400
Christian Kanstrup, Bestyrelsesmedlem
Caroline Serfass 180X180
Caroline Serfass, Bestyrelsesmedlem
Anders Vidstrup 400X400
Anders Vidstrup, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
CQKO BLUE Umbraco One Favorite
Camilla Kongsted Christensen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Trine Io Bjerregaard 400X400
Trine Io Bjerregaard, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Læs mere om bestyrelsen

Formand

Medlem af vederlagsudvalget

Født 1962, dansk statsborger.

HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i SAS AB, Icotera A/S, MT Højgaard A/S and Højgaard Holding A/S. Bestyrelsesmedlem i Terma A/S, samt medlem af investeringsudvalgene i Maj Invest.

Betragtes som uafhængig.

Næstformand

Medlem af vederlagsudvalget

Født 1968, dansk statsborger.

Cand. merc. i Finansiering og Regnskab fra Århus Handelshøjskole samt en Executive MBA fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2017.

Andre tillidshverv

CEO for Leo Fondet.

Formand for bestyrelsen I House of Denmark A/S, Novo Capital Investors ApS, Novo Capital Investors P/S, Novo Invest 1 A/S, Novo Invest  2, A/S, Novo Invest 2A A/S, Novo Invest 2B A/S, Novo Invest 2C A/S, ENV HoldCo A/S, Xellia HoldCo A/S and Sonion HoldCo A/S.

Bestyrelsesmedlem i Ventures 1 A/S. 

Bestyrelsesmedlem

Formand for revisionsudvalget

Født 1961, dansk statsborger.

Cand. oecon. fra Århus Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden 2014.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S and Julius P. Justesen Fond, medlem af bestyrelsen i VKR Holding A/S, Velux A/S, Sleep Cycle AB, ATP, Aquaporin A/S, IFU, Rodinia ApS og næstformand for bestyrelsen i Bruhn Holding ApS.

Betragtes som uafhængig.

Bestyrelsesmedlem

Medlem af revisionsudvalget og formand for vederlagsudvalget

Født i 1959, dansk statsborger.

Cand.jur. fra Københavns Universitet og AMP fra Wharton Business School.

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Nordic Transport Group (NTG) A/S, Danmarks Skibskredit A/S, CC Oscar Holding A/S (CASA A/S gruppen) og Den Erhvervsdrivende Fond Gl Strand. Næstformand for bestyrelsen i LEO Holding A/S og LEO Fondet. Bestyrelsesmedlem i ApS og Altor Fund Manager AB.

Betragtes som uafhængig.

Bestyrelsesmedlem

Medlem af revisionsudvalget

Født 1972, dansk statsborger.

Cand.polit. fra Københavns Universitet, Post graduate executive education fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Andre tillidserhverv

Executive Vice President of Nordics, Baltics og UK i Mediq. Bestyrelsesmedlem i FastPassCorp A/S.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin relation til Novo Nordisk A/S, som er større aktionær i NNIT A/S.

Bestyrelsesmedlem

Født 1961, fransk og britisk statsborger.

MSc i Robotics fra Montreal universitet, Master i Electrical and Electronics Engineering fra Ecole Centrale i Frankrig.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Andre tillidserhverv

Senior Vice President og CIO i Canon Europe.

Betragtes som uafhængig.

Medarbejdervalgt repræsentant

Født 1962. Dansk statsborger.

HD (O) fra Copenhagen Business School. Senior IT Quality Subject Matter Expert hos NNIT A/S.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2015, blev ansat i Novo Nordisk Group i 2000 og i NNIT i 2011.

Andre tillidshverv

Bestyrelsesformand i Residence Massena Nice A/S.

Subject Matter Expert for Quality & Security i NNIT.

Specielle kompetencer

Omfattende baggrund og indsigt i NNITs forretningsprocesser for udvikling og drift, særligt i relation til kvalitets- og sikkerhedskrav i life sciences industrien såsom FDA og EMA.

Medarbejder repræsentant

Født 1989. Dansk statsborger.

MSc i Social Sciences in Political Communication and Management, Copenhagen Business School. 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2020, ansat i NNIT siden 2016 og er nu Line manager i NNIT Consulting.

Manager i NNIT.

Medarbejder repræsentant

Født 1968. Dansk statsborger.

MSc i French and Internal Relations fra Aalborg Universitet. Diplom i Afrikanske studier fra Københavns Universitet. Ressource Management konsulent.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2019, ansat i NNIT siden 2004.

Business Development Consultant for Hybrid Cloud og Data & AI i NNIT.