NNIT's bestyrelse

Bestyrelsen er over for NNIT's aktionærer og øvrige interessenter ansvarlig for selskabets generelle resultater samt selskabets økonomiske udvikling og overordnede strategi. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og to til seks andre bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på den ordinære generalforsamling efter anbefaling fra formandskabet.

Selskabets medarbejdere vælger et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen søger formandskabet at skabe en balance mellem fornyelse og kontinuitet, og det er NNIT's målsætning, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i overensstemmelse med Anbefalingerne for God Selskabsledelse.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal ideelt set repræsentere mangfoldighed med hensyn til erfaring, baggrund, køn og oprindelse for at afspejle medarbejdernes sammensætning i NNIT.

Desuden er det NNIT's målsætning, at alle bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer som integritet, ansvarlighed, ærlighed, økonomisk forståelse, engagement og innovationslyst samt erfaring med ledelse i selskaber, som markedsfører deres produkter og ydelser globalt. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder mindst seks til otte ordinære bestyrelsesmøder årligt, herunder et strategimøde. Derudover indkalder formanden til ekstraordinært møde, når det skønnes nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller selskabets eksterne revisor anmoder om det.

Bestyrelsen udfører hvert år en selvevaluering og evaluering af direktionens præstation samt succession plan. Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for at udføre selvevalueringen af ​​bestyrelsen og evaluering af direktionen. Hvert tredje år udføres selvevalueringen og evalueringen af ​​eksterne konsulenter, som interviewer alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen. Som i tidligere år, blev 2021 evalueringsprocessen udført af en ekstern konsulent.

Den årlige selvevaluering i 2021 var ret omfattende og omfattede en vurdering af strategiudviklingen og implementering, samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen, bestyrelsessammensætning og dynamik, forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder, komiteens værdiskabelse og evaluering af formanden og hvert af bestyrelsesmedlemmerne.

Samlet set viste selvevalueringen gode præstationer i bestyrelsen samt et godt samarbejde mellem bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen fandt, at:

1) Arbejdsbyrden for topledelsen er meget høj.

2) Risikostyring og cyber-sikkerhed har høj prioritet, men skal løbende revitaliseres på bestyrelsens dagsorden.

3) De tidligere års initiativer for yderligere at øge bestyrelsens fokus på strategiudvikling og implementering samt monitorering af resultater på relevante kvantitative indikatorer knyttet til strategien havde givet pote.

4) Det overordnede strategiarbejde i NNIT har styrket virksomheden.

Carsten Dilling Binary Umbraco
Carsten Dilling, Formand
Eivind Kolding Binary Umbraco
Eivind Kolding, Næstformand
Anne Broeng Binary Umbraco
Anne Broeng, Bestyrelsesmedlem
Caroline Serfass Binary Umbraco
Caroline Serfass, Bestyrelsesmedlem
Christian Kanstrup Binary Umbraco
Christian Kanstrup, Bestyrelsesmedlem
Nigel Govett Binary Umbraco
Nigel Govett, Bestyrelsesmedlem
TBRD Binary Umbraco
Trine Io Bjerregaard, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
KZJ Binary Umbraco
Kenn Kikkenborg Jensen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
AVID Binary Umbraco
Anders Vidstrup, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Læs mere om bestyrelsen

Formand, Medlem af vederlagsudvalget

Født 1962, dansk statsborger.

HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.

Medlem af bestyrelsen siden 2016.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i SAS AB*, Icotera A/S, MT Højgaard Holding A/S og Terma A/S, samt medlem af investeringskomiteer i Maj Invest.

Betragtes som uafhængig.

Næstformand, Formand for vederlagsudvalget

Født 1959, dansk statsborger.

Cand.jur. fra Københavns Universitet og AMP fra Wharton Business School.

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Nordic Transport Group (NTG) A/S, Danmarks Skibskredit A/S, Den Erhvervsdrivende Fond Gl Strand, DAFA Holding A/S og MFT Energy A/S. Næstformand for bestyrelsen i LEO Fondet. Bestyrelsesmedlem i Altor Fund Manager AB.

Betragtes som uafhængig.

Bestyrelsesmedlem, Formand for revisionsudvalget

Født 1961, dansk statsborger.

Cand. oecon. fra Århus Universitet.

Medlem af bestyrelsen siden 2014.

Andre tillidshverv

Formand for bestyrelsen i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og Julius P. Justesen Fond.

Næstformand i Børns Vilkår.

Bestyrelsesmedlem i VKR Holding A/S, Rambøll Gruppen, Sleep Cycle AB, ATP, Aquaporin A/S.

Betragtes som uafhængig.

Bestyrelsesmedlem

Født 1961, fransk og britisk statsborger.

MSc i Robotics fra University of Montreal, Master i Electrical and Electronics Engineering fra École Centrale i Frankrig.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Betragtes som uafhængig.

Bestyrelsesmedlem, Medlem af revisionsudvalget, Medlem af vederlagsudvalget

Født 1972, dansk statsborger.

Cand.polit. fra Københavns Universitet, Post graduate executive education fra IMD.

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Andre tillidshverv

Executive Vice President of Nordics, Baltics og UK i Mediq og formand for de danske datterselskaber i Mediq. Bestyrelsesmedlem i FastPassCorp A/S.

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin tidligere relation til Novo Nordisk A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.

Bestyrelsesmedlem, Medlem af revisionsudvalget

Født 1974, britisk statsborger.

BA (Hons) i Historiske Studier fra Sunderland Universitet.

IMD Lausanne Global Board Education Programme.

Fellow hos Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Medlem af bestyrelsen siden 2022.

Andre tillidshverv

CFO i Novo Holdings A/S. Bestyrelsesmedlem i Tanjun 1 GP Limited in Guernsey (UK).

Betragtes ikke som uafhængig som følge af sit CFO hverv i Novo Holdings A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.

Medarbejderrepræsentant

Født 1968. Dansk statsborger.

MSc i French and Internal Relations fra Aalborg Universitet. Diplom i Afrikanske studier fra Københavns Universitet. Ressource Management konsulent.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2019, ansat i NNIT siden 2004.

Business Development Consultant for Hybrid Cloud og Data & AI i NNIT.

Medarbejderrepræsentant

Født 1982. Dansk statsborger.

BSc. i Computer Sciences fra ARU, Cambridge, UK

Director (Head of Architecture Life Science Delivery) i NNIT A/S.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2022.

Medarbejdervalgtrepræsentant

Født 1962. Dansk statsborger.

HD (O) fra Copenhagen Business School. Senior IT Quality Subject Matter Expert hos NNIT A/S.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2015, blev ansat i Novo Nordisk Group i 2000 og i NNIT i 2011.

Andre tillidshverv

Bestyrelsesformand i Residence Massena Nice A/S.

Subject Matter Expert for Quality & Security i NNIT.

Særlige kompetencer

Omfattende baggrund og indsigt i NNIT's forretningsprocesser for udvikling og drift, særligt i relation til kvalitets- og sikkerhedskrav i life sciences-industrien såsom FDA og EMA.